Ανάπτυξη μιας πιλοτικής μονάδας για την αξιοποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) σε νέα προστιθέμενης αξίας υλικά.


Στόχος του έργου είναι η «έξυπνη» εκμετάλλευση των PRS που προέρχονται από τα Διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ, το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στη χώρα με παραγωγική δυναμικότητα 185.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα. Οι ιλύες των διυλιστηρίων πετρελαίου είναι απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου κατά την μετατροπή του σε καύσιμα και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα. Συγκεκριμένα η ιλύς που δημιουργείται στις δεξαμενές, υφίσταται προεπεξεργασία με αφυδάτωση και/ή απελαίωση για την μείωση του όγκου της και την απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού και υδρογονανθράκων. Οι παραγόμενες ιλύες Διυλιστηρίων πετρελαίου (PRS), λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα, ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και απαιτείται η επεξεργασία τους πριν την τελική τους διάθεση. βασική ιδέα που προτείνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE DIANA είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αυτών για την ανάπτυξη ενός Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος - VSM ( Valorised Sludge Mix) μέσω της επεξεργασίας του με οικονομικώς αποδοτικά βιομηχανικά ορυκτά που βρίσκονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες με στόχο την μετατροπή των PRS σε εμπορικά προϊόντα υψηλής αξίας. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων των επιλεγμένων βιομηχανικών ορυκτών, η ενσωμάτωσή τους με τις PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου) θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή τους, και έτσι το VSM (Επεξεργασμένο/Σταθεροποιημένο Μείγμα Ιλύος) δεν θα έχει περιβαλλοντικό κίνδυνο. Τα βιομηχανικά ορυκτά θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και τροποποίηση, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους επί των συγκεκριμένων PRS, μεγιστοποιώντας το επίπεδο σταθεροποίησης. Επιπλέον, το VSM (Επεξεργασμένο/Σταθεροποιημένο Μείγμα Ιλύος) αποτελεί μια πρώτη ύλη κατάλληλη για την ανάπτυξη ενός σταθερού τεχνητού εδαφικού υλικού, μέσω της ανάμειξής του με κατάλληλα επιλεγμένο χώμα με μηχανικές ιδιότητες για αποδοτική οικονομικά χρήση σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης, κατασκευής και αποκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής, όπως επίσης για εδαφοκάλυψη και αποκατάσταση αδρανών ή εγκαταλελειμμένων λατομείων. Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων του, το τεχνητό εδαφικό υλικό θα μπορεί να υποκαταστήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε χώρους υγειονομικής ταφής για τη δημιουργία των διαφόρων στρωμάτων. Συμπερασματικά, ο γενικός στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη και προσαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών και υλικών για την αξιοποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) και τη σύνθεση ενός τεχνητού εδαφικού υλικού, ώστε να  αποδειχθεί η εφαρμογή τους σε πιλοτική κλίμακα και να  αξιολογηθεί  η χρήση τόσο του VSM (Επεξεργασμένου Μείγματος Ιλύος) όσο και του τεχνητού εδαφικού υλικού σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσία.


01.07.2017 - 31.12.2021

54ΜΗΝΕΣ


Το έργο θα υλοποιηθεί επιτυγχάνοντας τους ακόλουθους επιστημονικούς στόχους: Προσδιορισμός και ανάπτυξη των βέλτιστων ιδιοτήτων των βιομηχανικών ορυκτών καθώς και τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή του VSM με τους ελάχιστους περιβαλλοντικούς κινδύνους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Επιλογή της βέλτιστης μεθόδου ανάμιξης για την παραγωγή του τεχνητού εδαφικού υλικού κατάλληλου για εδαφοκάλυψη και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής ή λατομείων. Σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμή και αξιολόγηση εγκαταστάσεων πιλοτικής κλίμακας χαμηλού κόστους με ελάχιστες εκπομπές CO2 για την παραγωγή VSM με τις κατάλληλες προδιαγραφές που απαιτούνται για χρήση στη σύνθεση του τεχνητού εδαφικού υλικού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, διαμορφώθηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας τεσσάρων φάσεων: Προετοιμασία (φάση Α), Εφαρμογή (φάση Β), Παρακολούθηση και καταγραφή επιπτώσεων (φάση Γ), Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση αποτελεσμάτων (φάση Δ).Στη Α φάση, θα καθοριστούν οι απαιτήσεις κατασκευής στους χώρους υγειονομικής ταφής ή αδρανών λατομείων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της ΕΕ και θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί η εγκατάσταση πιλοτικής κλίμακας. Στη Β φάση, καλύπτονται όλες οι ενέργειες για το χαρακτηρισμό και τα πειράματα που πρέπει να γίνουν σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα. Στη Γ φάση, περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας και την η απόδοση των ανεπτυγμένων υλικών (τεχνικά / περιβαλλοντικά, οικονομικά, μέσω LCA/LCC ανάλυσης). Στη Δ φάση, ομαδοποιούνται οι δραστηριότητες για την επικοινωνία και τη διάδοσή τους προς:το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες ομάδες σε ολόκληρη την ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα,την δικτύωση με άλλα έργα μετά το πρόγραμμα LIFE.


Η επιτυχής ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου θα έχει πολύ θετική επίδραση στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην: Δραστική μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγει η Ελληνική βιομηχανία Πετροχημικών.Στο συγκεκριμένο διυλιστήριο ετησίως, περισσότεροι από 3.500 τόνοι PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου) θα μετατραπούν σε ωφέλιμα προϊόντα, αντί να απορριφθούν. Μόνιμη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την απόθεση των ιλύων διύλισης πετρελαίου. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, με χρήση φυσικών βιομηχανικών ορυκτών, που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των PRS (ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου) και μπορούν να διαδοθούν και να υιοθετηθούν από παρεμφερείς χημικές βιομηχανίες. Ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα εδαφικού υλικού, για την κατασκευή και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής, που σήμερα βρίσκονται σε έλλειψη, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα. Επιπλέον, η ομοιομορφία και η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του τεχνητού εδαφικού υλικού που παράγεται στο έργο δεν μπορεί να συγκριθεί με τα απόβλητα δομικών κατασκευών, τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικές διακυμάνσεις της ποιότητας ανάλογα με την προέλευση αυτών των οικοδομικών αποβλήτων. Ανάπτυξη νέων υλικών που θα αυξήσουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία των ενδιαφερόμενων εταιρειών μετατρέποντας απόβλητα σε εμπορικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργώντας πρόσθετη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην γύρω περιοχή. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 10.000 τόνοι τεχνητού εδαφικού υλικού θα μπορούν να διατεθούν για χρήση στους γύρω χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και για την αποκατάσταση λατομείων.


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.051.585ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.662.085ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΕ: 983.955 (59,2% επιλέξιμου)

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"