Αρχική σελίδα

LIFE DIANA - LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας για την αξιοποίηση των PRS (ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου) σε νέα προστιθέμενης αξίας υλικά.

Στόχος του έργου είναι η «έξυπνη» εκμετάλλευση των PRS που προέρχονται από τα Διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ, το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στη χώρα με παραγωγική δυναμικότητα 185.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα.

Οι ιλύες των διυλιστηρίων πετρελαίου είναι απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου κατά την μετατροπή του σε καύσιμα και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα. Συγκεκριμένα η ιλύς που δημιουργείται στις δεξαμενές, υφίσταται προεπεξεργασία με αφυδάτωση και/ή απελαίωση για την μείωση του όγκου της και την απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού και υδρογονανθράκων. Οι παραγόμενες ιλύες Διυλιστηρίων πετρελαίου (PRS), λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα, ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και απαιτείται η επεξεργασία τους πριν την τελική τους διάθεση.

Η βασική ιδέα που προτείνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE DIANA είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αυτών για την ανάπτυξη ενός Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος - VSM ( Valorised Sludge Mix) μέσω της επεξεργασίας του με οικονομικώς αποδοτικά βιομηχανικά ορυκτά που βρίσκονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες με στόχο την μετατροπή των PRS σε εμπορικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο, με συνολική ζήτηση 610, 3 MT για το 2015 (δηλαδή το 15% της παγκόσμιας κατανάλωσης – Fuels Europe, στατιστική έκθεση 2016), ενώ παράλληλα το πετρέλαιο παραμένει η κύρια μορφή ενέργειας με μερίδιο 36%. Η παγκόσμια ζήτηση για εξευγενισμένα προϊόντα πετρελαίου αυξήθηκε από 91, 3 mbpd το 2013 σε 92, 1 το 2014."

— Στατιστική ανασκόπηση της παγκόσμιας ενέργειας από την BPΟ γενικός στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη και προσαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών και υλικών για την αξιοποίηση των PRS και τη σύνθεση ενός τεχνητού εδαφικού υλικού (engineered soil), ώστε να αποδειχθεί η δυνατότητα της εφαρμογής τους σε πιλοτική κλίμακα και να αξιολογηθεί η χρήση τόσο του VSM (Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος) όσο και του τεχνητού εδαφικού υλικού σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσία.

Χάρη στις μοναδικές ιδιότητες των βιομηχανικών ορυκτών που έχουν επιλεγεί, η ενσωμάτωσή τους με τις PRS θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή τους και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Τα επιλεγμένα βιομηχανικά ορυκτά θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και τροποποίηση, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους, μεγιστοποιώντας έτσι το επιθυμητό επίπεδο σταθεροποίησης.
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός σταθερού τεχνητού εδαφικού υλικού (engineered soil), με την ανάμειξη του VSM (Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος) με ένα κατάλληλα επιλεγμένο χώμα με μηχανικές ιδιότητες για οικονομικά αποδοτική χρήση στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, κατασκευής και αποκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής, και για την εδαφοκάλυψη και αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων λατομείων. Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων του, το τεχνητό εδαφικό υλικό θα μπορεί να υποκαταστήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε χώρους υγειονομικής ταφής για τη δημιουργία των διαφόρων στρωμάτων.


Εταίροι


MOTOR-OIL HELLAS

Συντονιστής έργου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Εταίρος

POWER MEDIA PRODUCTIONS Α.Ε.

Εταίρος

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Εταίρος

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


Ενημερωτικό Φυλλάδιο & Αφίσα

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


Πολιτική συνάφεια της ΕΕ


Η ενότητα αυτή δίνει μια γενικότερη εικόνα του Ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής και νομοθεσίας για την εκμετάλλευση των PRS (ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου) με στόχο την ανάπτυξη ενός VSM (Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος) μετά από επεξεργασία με βιομηχανικά ορυκτά.

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE DIANA είναι αφενός η «έξυπνη» επεξεργασία των PRS και αφετέρου η αποτελεσματική μετατροπή τους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Το πεδίο εφαρμογής του έργου συμμορφώνεται με τις θεματικές προτεραιότητες για την Αποδοτικότητα των Πόρων, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας και του Εδάφους. Ειδικότερα, καλύπτει όλες τις βασικές έννοιες και στόχους της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας, και της αποτελεσματικής αξιοποίησης και συνδυαστικής επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων από διάφορες βιομηχανίες, δημιουργώντας μια νέα έννοια κυκλικής επιχειρηματικότητας και οικολογικού σχεδιασμού, νέων αλυσίδων αξιοποίησης αποβλήτων καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων εκμετάλλευσης αποβλήτων.


Κύριες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες του LIFE DIANA

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το LIFE DIANA φιλοδοξεί να ακολουθήσει κάποιες από τις βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιβαλλοντική διατήρηση και προστασία:

 • Συμμόρφωση με τη τα μέτρα EU 2020 για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, δεδομένου ότι το έργο προωθεί αποτελεσματικά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετατροπή των PRS σε ένα πολύ πιο σταθερό υλικό, κάτι που βοηθά στην 1) μείωση των μεταφορών αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη, 2) μείωση της χρήσης αποτεφρωτηρίων για την διαχείριση αποβλήτων και 3) ελαχιστοποίηση των υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων PRS που σήμερα απορρίπτονται ή / αποθηκεύονται.
 • Συμμόρφωση με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98, καθώς το όραμα του έργου LIFE DIANA είναι η εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου επεξεργασίας με την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων πετρελαιοειδών. Η μέθοδος αυτή θα επικεντρωθεί στη χρήση των πετρελαϊκών αποβλήτων μαζικής παραγωγής σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός τελικού, σταθερού υλικού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη με προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την τόνωση της συνέργειας μεταξύ των βασικών εταίρων, όπως η βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου, η βιομηχανία φυσικών πόρων (ορυκτά) και η περιβαλλοντική βιομηχανία (χώροι υγειονομικής ταφής).
 • Συμμόρφωση με την οδηγία των χώρων Υγειονομικής Ταφής 1999/31 καθώς το τεχνητό εδαφικό υλικό θα ακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος διάστρωσης των χώρων αυτών όπως περιγράφεται στην ευρωπαϊκή οδηγία.
 • Συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής της 9/4/13 για τη μεθοδολογία Περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα ευρήματά του έργου θα χρησιμοποιηθούν για την ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου και θα επικεντρωθεί στη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και την επικοινωνία των αποδόσεων των προϊόντων και των οργανισμών στον περιβαλλοντικό κύκλο ζωής.
 • Συμμόρφωση με την Οδηγία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2009/28. Το έργο LIFE DIANA ακολουθεί την κατεύθυνση αυτή αφού το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών για το πειραματικό μέρος του έργου θα καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η παραγωγή λιγότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την προμήθεια και την επεξεργασία των πρώτων υλών.
 • Ευθυγραμμίζεται με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (WFD), συμπεριλαμβανομένου της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) και της θαλάσσιας στρατηγικής, καθώς το έργο διασφαλίζει τη διατήρηση πρακτικών που δεν είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον. Εάν λάβουμε υπόψη ότι τα Ελληνικά διυλιστήρια αποτελούνται από παράκτιες εγκαταστάσεις, καταλαβαίνουμε ότι τα αναπτυξιακά εργαλεία, οι τεχνολογίες και οι πρακτικές για την παρακολούθηση και τη σταθεροποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) προάγουν τις συνέργειες για τη διατήρηση και την αναβάθμιση του παράκτιου περιβάλλοντος.


Πολιτική συνάφεια της ΕΕ

Όσον αφορά στη συνάφεια της πολιτικής του έργου LIFE DIANA, είναι απαραίτητο εκείνοι που χαράζουν την πολιτική να γνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την αξιοποίηση των αποβλήτων της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Εκείνοι που χαράσσουν την πολιτική είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, τους κανονισμούς και το σχεδιασμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, η κοινοπραξία θα απευθυνθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

 

Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής είναι ιδίως δημόσιες εκδηλώσεις του έργου, άρθρα γραμμένα από πολιτική και νομοθετική άποψη, καθώς και εκθέσεις και τεκμηρίωση σχετικά με τα αποτελέσματα των πειραμάτων του LIFE DIANA.

 

Επιπλέον, η εφαρμογή/προσαρμογή της νέας νομοθεσίας για τα απόβλητα προσανατολισμένη στη νέα τεχνολογία θα αποτελέσει παράλληλα στόχο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το τεχνητό εδαφικό υλικό (Engineered Soil) που θα παράγεται μέσω του έργου LIFE DIANA αποσκοπεί στην αντικατάσταση του χώματος που χρησιμοποιείται σήμερα στην υγειονομική ταφή. Έτσι, η χρήση του τεχνητού εδαφικού υλικού συνιστάται να ενσωματωθεί στη νομοθεσία και να προωθηθεί από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής ως υλικό καθημερινής κάλυψης, υλικό τελικής κάλυψης (κάτω και πάνω) και φυτική κάλυψη.

 

Τέλος, το έργο αυτό συμμορφώνεται με τις πολλαπλές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων στην πορεία προς μια «Ευρώπη αποτελεσματική στην χρήση των πόρων» και στο 7ο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


Επικοινωνία

MOTOR-OIL HELLAS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

POWER MEDIA PRODUCTIONS

Μαρία Εμμανουηλίδου

+30 210-8093371-4

Μαρία Εμμανουηλίδου
Ηλιάνα Ντούνη

+30 210-7722275

Ηλιάνα Ντούνη
Γεωργία Λεγάκη

+30 2294321051

Γεωργία Λεγάκη
Κώστας Αποστολίδης

+30 210-6839000

Κώστας Αποστολίδης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


  LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

  Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


  Δράσεις

  Δράση A1: Ανασκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ και των προδιαγραφών των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής

  Πραγματοποίηση ανασκόπησης της εθνικής και Ευρωπαικής νομοθεσίας για να καθορισθούν οι προδιαγραφές ώστε το σταθεροποιημένο υλικό να είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη, καθώς και οι σημαντικές ιδιότητες του νέου τεχνητού εδαφικού υλικού που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση ως υλικό ημερήσιας κάλυψης ή τελικής κάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στη λειτουργία των χώρων αυτών, ώστε να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά του νέου υλικού. Επίσης, θα καθοριστούν και θα ενημερωθούν τα τεχνικά δελτία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σήμερα για κάλυψη και διαστρωμάτωση στους χώρους υγειονομικής ταφής (κάτω και άνω). Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές θα αποτελέσουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προϊόντων του έργου και την επιλογή της καλύτερης προτεινόμενης λύσης.

  Δράση A2: Σχεδιασμός της πιλοτικής μονάδας

  Σχεδιασμός της μονάδας σταθεροποίησης σε πιλοτική κλίμακα. Η μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει την τεχνολογία σταθεροποίησης μεγάλης κλίμακας, οπότε ο σωστός σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός. Επίσης, θα σχεδιαστούν και θα οριστούν οι διαστάσεις των μονάδων υποδομής και των περιφερειακών μονάδων του συστήματος.

  Δράση B1: : Συλλογή των ιλύων διύλισης πετρελαίου και προετοιμασία των α’ υλών επεξεργασίας

  Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές για τη σταθεροποίηση των αποβλήτων πετρελαίου είναι φυσικά ή τροποποιημένα βιομηχανικά ορυκτά. Τα βιομηχανικά ορυκτά είναι φυσικά υλικά, η χημεία, η ορυκτολογία και τα φυσικά χαρακτηριστικά των οποίων ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κοιτασμάτων, επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να αξιολογηθούν διαφορετικές ποιότητες από το κάθε υλικό όσον αφορά τις επιτευχθείσες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες (όσον αφορά την αποδοτικότητα και το κόστος). Στη συνέχεια, οι πρώτες ύλες που θα επιλεγούν, θα χαρακτηριστούν και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες διεργασίες έτσι ώστε να αναπτυχθούν διάφοροι τύποι ορυκτών που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές.

  Δράση Β2: Πειράματα σταθεροποίησης εργαστηριακής κλίμακας

  Η απόδοση διαφόρων ποιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών θα αξιολογηθεί σε πειράματα εργαστηριακής κλίμακας όσον αφορά τη σταθερότητα και την ικανότητα ρόφησής τους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ποιότητες που είναι πιο αποτελεσματικές για τη χρήση ως σταθεροποιητές PRS Επιπλέον, θα συντεθούν μίγματα διαφορετικών σταθεροποιητών και θα υποβληθούν σε πειράματα ρόφησης προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη σύνθεση σταθεροποιητή. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της πειραματικής εργασίας, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας σταθεροποίησης των PRS θα πραγματοποιηθεί με βάση τη μέθοδο ανάμειξης (μίξερ, κοχλιωτός αναμείκτης, εξωθητήρας) και τις πειραματικές συνθήκες (χρόνος, ιξώδες κ.α.).

  ΔΡΑΣΗ B3: Κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας σταθεροποίησης ΙΔΠ στο χώρο του Διυλιστηρίου

  Κατασκευή βιομηχανικής εγκατάστασης πιλοτικής κλίμακας για την επεξεργασία των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου), και την παραγωγή του VSM (Επεξεργασμένου/ Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος), βάσει της μεθόδου και του διαγράμματος ροής που αναπτύχθηκε στη Δράση Β2. Η κατασκευή της πιλοτικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα γίνει στη Δράση Α2. Η τεχνολογία σταθεροποίησης θα παρουσιαστεί σε πιλοτική κλίμακα στο διυλιστήριο της MOTOR OIL. Το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί στην πιλοτική μονάδα με στόχο την παραγωγή σταθεροποιημένου μείγματος ιλύος σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τεχνητού εδαφικού υλικού σύμφωνα με τη Δράση Β4.

  Δράση B4: Πιλοτικές δοκιμές χρήσης του σταθεροποιημένου υλικού σε χώρο υγειονομικής ταφής

  Πραγματοποίηση πιλοτικής εφαρμογής του εδαφικού υλικού που παράχθηκε στη Δράση Β3 για την κατασκευή και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής. Δείγματα διαφορετικής ποιότητας του τεχνητού εδαφικού υλικού θα παρασκευάζονται επί τόπου και θα χρησιμοποιούνται στα διαφορα στάδια ανάπτυξης του χώρου υγειονομικής ταφής, δηλαδή ως υλικό κάλυψης, ως ημερήσια κάλυψη και ως τελική κάλυψη . Θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις στα συλλεγμένα δείγματα προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση της χρήσης του υλικού σε κάθε στρώμα.

  Δράση Γ1: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου

  Η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου LIFE DIANA θα γίνεται σε όλη τη διάρκεια των πειραματικών εργασιών και δοκιμών και θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή παρακολούθηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους. Η συλλογή των δεδομένων θα περιλαμβάνει τόσο στοιχεία από το στάδιο των πειραματικών δοκιμών όσο και δεδομένα από τις πιλοτικές μονάδες. Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης, θα εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες.

  Δράση Γ2: Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου

  Το Επιχειρηματικό Μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάλυση συντελεστών κόστους, εκτίμηση κεφαλαιακών επενδύσεων, συνολικό κόστος σταθεροποίησης, ανάλυση κερδοφορίας και ανάλυση αγοράς. Η αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου θα περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταφοράς σε τρεις διαστάσεις: τοποθεσία (δηλ. Τοποθεσία Διυλιστηρίων Πετρελαίου έναντι διαθεσιμότητας ορυκτών - logistics) , χημική σύνθεση πετρελαϊκών ιλύων και τοπική νομοθεσία.

  Δράση Γ3: Ανάλυση κύκλου ζωής/Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής

  Η αξιολόγηση του έργου LIFE DIANA σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί μέσω της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής(ΕΚΖ). Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις από ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από την συλλογή των πετρελαϊκών ιλύων μέχρι και τη χρήση τους σαν εδαφικό υλικό σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η αξιολόγηση των προϊόντων σε σχέση με την οικονομική τους απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους θα γίνει μέσω της Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής (ΑΚΚΖ).

  Δράση Δ1: Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου διάδοσης

  Η Δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διάχυση της διάδοσης και του επικοινωνιακού υλικού του Έργου, δηλαδή την ιστοσελίδα του έργου, την εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, τις ενημερωτικές πινακίδες LIFE DIANA, την έκθεση Layman, τα ενημερωτικά φυλλάδια και τα βίντεο του Έργου. Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν ενεργά στη δικτύωση με άλλα ολοκληρωμένα ή ενεργά έργα ίδιων τομέων ενδιαφέροντος.

  Δράση Δ2: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

  Η Δράση περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, με τη διανομή φυλλαδίων, με δελτία τύπου, με καταχωρήσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με δημοσιεύσεις και την τελική διάσκεψη του έργου. Επίσης, προβλέπεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για συγκεκριμένο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια και σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.

  Δράση E1: Συνολική Διαχείριση Έργου

  Η Δράση αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την επίσημη επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω υποβολής εκθέσεων.

  Δράση E2: Παρακολούθηση Έργου

  Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου μέσω τακτικών συναντήσεων των υπευθύνων των Δράσεων και τον υπολογισμό των δεικτών παρακολούθησης προόδου, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου. Ένα Σχέδιο After-Life θα εκδοθεί για τη διάδοση των αποτελέσματων του LIFE DIANA μετά τη συμβατική ολοκλήρωσή του.

  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


  LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

  Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


  Συνεργάτες


  Η MOTOR OIL HELLAS από την ίδρυσή της το 1970, είναι ο ηγέτης στην επιχείρηση διύλισης πετρελαίου. Σήμερα, η MOTOR OIL είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θεωρείται ως μια από τις επιχειρήσεις που συνεισφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Είναι η δεύτερη εταιρεία διύλισης και εμπορίας αργού πετρελαίου στην Ελλάδα, το μερίδιό της είναι περίπου το 34% της ελληνικής αγοράς ενώ επιτυγχάνει το 50% των εξαγωγών όλου του κλάδου. Το Διυλιστήριο της MOTOR OIL με τους βοηθητικούς σταθμούς παραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Μπορεί να επεξεργαστεί αργό πετρέλαιο διαφόρων χαρακτηριστικών και να παράγει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων πετρελαίου υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Η τεχνολογική υπεροχή της MOTOR OIL βασίζεται στην υψηλή πολυπλοκότητα του διυλιστηρίου της, που είναι 11,54 (δείκτης πολυπλοκότητας Nelson) ένας από τους υψηλότερους δείκτες στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Εκτός από τα καύσιμα, η MOTOR-OIL είναι ο μόνος παραγωγός και συσκευαστής λιπαντικών στην Ελλάδα. Η παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου της MOTOR OIL αυξήθηκε το 2010 κατά 25% περίπου με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας διύλισης αργού CDU (crude distillation unit), μια επένδυση ύψους €180 εκ. Με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας CDU, δυναμικότητα του διυλιστηρίου υπερβαίνει τα 185.000 βαρέλια ημερησίως ή 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (MT) ετησίως.

   

  Η εταιρεία υλοποιεί και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: 2004, που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του Διυλιστηρίου, και έχει επίσης πιστοποιητικό συμβατό με το EMAS III ER 1221: 2009, πιστοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO -9001, OHSAS 18001, Σήμανση CE για βαθμίδες οδοστρώματος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12591 και ISO17025 για ορισμένες κατηγορίες αναλύσεων. Η MOTOR-OIL συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και συγκεκριμένα στη συν-επεξεργασία και τις χημικές διεργασίες βιοκαυσίμων.

  http://www.moh.gr

  Το Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Αθηνών είναι το παλαιότερο και σημαντικότερο τεχνικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με 9 σχολές. Σήμερα το Ε.Μ.Π. έχει περισσότερους από 7000 φοιτητές, απασχολεί 700 άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό και περισσότερους από 2500 ερευνητές. Με βάση τα στοιχεία της Euro Research Ranking Data, το Ε.Μ.Π. κατέκτησε τη 10η θέση το 2010 στην κατάταξη των εκπαιδευτικών οργανισμών και στην 3η θέση στην Κατάταξη Δικτύου (Φήμη). Μόνο πέρυσι, συμμετείχε ή συντόνιζε 67 ευρωπαϊκά έργα και την τελευταία δεκαετία έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κονδύλια ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας είναι μέλος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργώνκαι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια όσον αφορά τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Με βάση τα ίδια στατιστικά δεδομένα, το Εργαστήριο Μεταλλουργίας βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των Εργαστηρίων του Ε.Μ.Π. Την τελευταία δεκαετία το Εργαστήριο Μεταλλουργίας συντόνισε και συμμετείχε σε περισσότερα από 50 προγράμματα σε συνεργασία με πολλές βιομηχανικές εταιρείες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Όλη αυτή η ερευνητική δραστηριότητα του Ε.Μ.Π. είχε σαν αποτέλεσμα τη δημοσίευση περίπου 210 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια τα τελευταία δέκα χρόνια.

   

  Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών του τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας καθώς και στην ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών, τεχνολογιών επεξεργασίας μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών. Επιπλέον το Εργαστήριο Μεταλλουργίας δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, προσομοίωση και τεχνοοικονομική αξιολόγηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, σχεδιασμό διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος καθως και σύνθεσης υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά.
  Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό για φυσικοχημικό χαρακτηρισμό υλικών και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή υψηλής τεχνολογίας για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του στην έρευνα και ανάπτυξη.

  http//www.ntua.gr

  Ο Δήμος Ραφήνας ιδρύθηκε το 1994 και από το 2011 συνενώθηκε με την δημοτική κοινότητα Πικερμίου. Εκτείνεται σε 41,84 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι κάτοικοί του είναι πάνω από 16.000. Το λιμάνι της Ραφήνας, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας, είναι το δεύτερο σε μέγεθος της Αττικής, και χρησιμοποιείται κυρίως για τουριστικές και ιδιωτικές μεταφορές που συνδέουν την Περιφέρεια της Αττικής με τα λιμάνια του Αιγαίου. Θεωρείται εξαιρετικό καλοκαιρινό θέρετρο λόγω της γεωγραφικής θέσης της μιας και βρίσκεται μόλις 28 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Ο Δήμος Ραφήνας περιβάλλεται από διάφορα αδρανή λατομεία μαρμάρου και ασβεστόλιθου που χρειάζονται αποκατάσταση. Η αποκατάσταση των λατομείων θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να βελτιώσει την πολιτιστική της ταυτότητα. Επίσης θα ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με την μείωσης της οπτικής όχλησης.
  Την κύρια υλοποίηση του έργου θα αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Δημάρχου. Οι βασικές δραστηριότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι:

   

  • Υλοποίηση και επίβλεψη μελετών και έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, μέσω του προϋπολογισμού του ή μέσω συγχρηματοδότησης,
  • Επίβλεψη κατασκευών, επισκευών και συντήρησης δημόσιων εγκαταστάσεων και υποδομών,
  • Έργα φωτισμού δρόμων, καθώς και επισκευή και συντήρηση του μηχανικού / ηλεκτρικού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων,
  • Παρακολούθηση του σχεδιασμού και της αστικής αναδόμησης
  • Πραγματοποίηση ερευνών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Τεχνική Υπηρεσία εφαρμόζει την περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω μελετών και έργων που υλοποιεί ή επιβλέπει και αναζητά ρεαλιστικές συνθήκες μέσω των οποίων μπορεί να υλοποιήσει καινοτόμες προτάσεις και δράσεις μέσω του προγράμματος της.

  http://www.rafina.gr

  Η POWER MEDIA PRODUCTIONS Α.Ε. (PMP) ιδρύθηκε το 1991. Είναι η πιο προηγμένη εταιρεία παραγωγής επικοινωνίας, ψηφιακών εγγραφών, μουσικών παραγωγών, μεταγλωττίσεων, υποτιτλισμού και post-production διαφήμισης, για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει πολλά από τα μεγαλύτερα διαφημιστικά γραφεία και εταιρείες παραγωγής ταινιών στον κόσμο (20th Century Fox, Warner Brothers, BBC, DreamWorks SKG, Universal και Paramount, Warner Bros, Buena Vista, Canal +, Pathe, Netflix, Discovery Channel, De Agostini). Η PMP συνεργάζεται με διάφορα στούντιο στο εξωτερικό και κάνει εγγραφές σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία, σε μια συνεχή προσπάθεια να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τομέα της και να παράσχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να παραμείνει ηγέτης στον χώρο, συμμετέχει και υλοποιεί μια σειρά ερευνητικών και τεχνολογικών έργων επενδύοντας σημαντικούς πόρους τόσο στον εργατικό δυναμικό όσο και στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Η PMP έχει υλοποιήσει 2 ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματος PAVE Research (ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, E-SERVICES), που χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Το θέμα του έργου ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής μουσικής βιβλιοθήκης με χρήση της τεχνολογίας γνώσης και του σημασιολογικού ιστού. Το αντικείμενο του έργου E-SERVICES ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ψηφιοποίηση και ανταλλαγή θεματικού περιεχομένου μουσικής-βίντεο. Η PMP έχει μια πολύπλευρη εμπειρία στη στρατηγική επικοινωνία, τις δράσεις διάδοσης, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Έχει επίσης συνεισφέρει στη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου για το έργο ELINA, ένα από τα έργα του BEST LIFE 2015. Η εταιρεία υποστηρίζεται επίσης από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και τη διαχείριση του έργου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ από το 1990.

  http://www.pmp.gr

  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


  LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

  Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


  Σύνοψη Έργου


  Ανάπτυξη μιας πιλοτικής μονάδας για την αξιοποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) σε νέα προστιθέμενης αξίας υλικά.


  Στόχος του έργου είναι η «έξυπνη» εκμετάλλευση των PRS που προέρχονται από τα Διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ, το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στη χώρα με παραγωγική δυναμικότητα 185.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα.

   

  Οι ιλύες των διυλιστηρίων πετρελαίου είναι απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου κατά την μετατροπή του σε καύσιμα και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα. Συγκεκριμένα η ιλύς που δημιουργείται στις δεξαμενές, υφίσταται προεπεξεργασία με αφυδάτωση και/ή απελαίωση για την μείωση του όγκου της και την απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού και υδρογονανθράκων.

   

  Οι παραγόμενες ιλύες Διυλιστηρίων πετρελαίου (PRS), λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα, ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και απαιτείται η επεξεργασία τους πριν την τελική τους διάθεση.

   

  βασική ιδέα που προτείνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE DIANA είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αυτών για την ανάπτυξη ενός Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος - VSM ( Valorised Sludge Mix) μέσω της επεξεργασίας του με οικονομικώς αποδοτικά βιομηχανικά ορυκτά που βρίσκονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες με στόχο την μετατροπή των PRS σε εμπορικά προϊόντα υψηλής αξίας.

   

  Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων των επιλεγμένων βιομηχανικών ορυκτών, η ενσωμάτωσή τους με τις PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου) θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή τους, και έτσι το VSM (Επεξεργασμένο/Σταθεροποιημένο Μείγμα Ιλύος) δεν θα έχει περιβαλλοντικό κίνδυνο. Τα βιομηχανικά ορυκτά θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και τροποποίηση, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους επί των συγκεκριμένων PRS, μεγιστοποιώντας το επίπεδο σταθεροποίησης.

   

  Επιπλέον, το VSM (Επεξεργασμένο/Σταθεροποιημένο Μείγμα Ιλύος) αποτελεί μια πρώτη ύλη κατάλληλη για την ανάπτυξη ενός σταθερού τεχνητού εδαφικού υλικού, μέσω της ανάμειξής του με κατάλληλα επιλεγμένο χώμα με μηχανικές ιδιότητες για αποδοτική οικονομικά χρήση σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης, κατασκευής και αποκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής, όπως επίσης για εδαφοκάλυψη και αποκατάσταση αδρανών ή εγκαταλελειμμένων λατομείων.

   

  Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων του, το τεχνητό εδαφικό υλικό θα μπορεί να υποκαταστήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε χώρους υγειονομικής ταφής για τη δημιουργία των διαφόρων στρωμάτων.

   

  Συμπερασματικά, ο γενικός στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη και προσαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών και υλικών για την αξιοποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) και τη σύνθεση ενός τεχνητού εδαφικού υλικού, ώστε να  αποδειχθεί η εφαρμογή τους σε πιλοτική κλίμακα και να  αξιολογηθεί  η χρήση τόσο του VSM (Επεξεργασμένου Μείγματος Ιλύος) όσο και του τεχνητού εδαφικού υλικού σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσία.


  01.07.2017 - 31.12.2021

  54ΜΗΝΕΣ


  Το έργο θα υλοποιηθεί επιτυγχάνοντας τους ακόλουθους επιστημονικούς στόχους:

   

  Προσδιορισμός και ανάπτυξη των βέλτιστων ιδιοτήτων των βιομηχανικών ορυκτών καθώς και τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή του VSM με τους ελάχιστους περιβαλλοντικούς κινδύνους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

   

  Επιλογή της βέλτιστης μεθόδου ανάμιξης για την παραγωγή του τεχνητού εδαφικού υλικού κατάλληλου για εδαφοκάλυψη και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής ή λατομείων.

   

  Σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμή και αξιολόγηση εγκαταστάσεων πιλοτικής κλίμακας χαμηλού κόστους με ελάχιστες εκπομπές CO2 για την παραγωγή VSM με τις κατάλληλες προδιαγραφές που απαιτούνται για χρήση στη σύνθεση του τεχνητού εδαφικού υλικού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, διαμορφώθηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας τεσσάρων φάσεων: Προετοιμασία (φάση Α), Εφαρμογή (φάση Β), Παρακολούθηση και καταγραφή επιπτώσεων (φάση Γ), Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση αποτελεσμάτων (φάση Δ).

  Στη Α φάση, θα καθοριστούν οι απαιτήσεις κατασκευής στους χώρους υγειονομικής ταφής ή αδρανών λατομείων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της ΕΕ και θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί η εγκατάσταση πιλοτικής κλίμακας.

   

  Στη Β φάση, καλύπτονται όλες οι ενέργειες για το χαρακτηρισμό και τα πειράματα που πρέπει να γίνουν σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα.

   

  Στη Γ φάση, περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας και την η απόδοση των ανεπτυγμένων υλικών (τεχνικά / περιβαλλοντικά, οικονομικά, μέσω LCA/LCC ανάλυσης).

   

  Στη Δ φάση, ομαδοποιούνται οι δραστηριότητες για την επικοινωνία και τη διάδοσή τους προς:
  το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες ομάδες σε ολόκληρη την ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα,
  την δικτύωση με άλλα έργα μετά το πρόγραμμα LIFE.


  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου θα έχει πολύ θετική επίδραση στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην:

   

  Δραστική μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγει η Ελληνική βιομηχανία Πετροχημικών.
  Στο συγκεκριμένο διυλιστήριο ετησίως, περισσότεροι από 3.500 τόνοι PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου) θα μετατραπούν σε ωφέλιμα προϊόντα, αντί να απορριφθούν.

   

  Μόνιμη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την απόθεση των ιλύων διύλισης πετρελαίου. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, με χρήση φυσικών βιομηχανικών ορυκτών, που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των PRS (ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου) και μπορούν να διαδοθούν και να υιοθετηθούν από παρεμφερείς χημικές βιομηχανίες.

   

  Ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα εδαφικού υλικού, για την κατασκευή και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής, που σήμερα βρίσκονται σε έλλειψη, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα. Επιπλέον, η ομοιομορφία και η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του τεχνητού εδαφικού υλικού που παράγεται στο έργο δεν μπορεί να συγκριθεί με τα απόβλητα δομικών κατασκευών, τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικές διακυμάνσεις της ποιότητας ανάλογα με την προέλευση αυτών των οικοδομικών αποβλήτων.

   

  Ανάπτυξη νέων υλικών που θα αυξήσουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία των ενδιαφερόμενων εταιρειών μετατρέποντας απόβλητα σε εμπορικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργώντας πρόσθετη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην γύρω περιοχή. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 10.000 τόνοι τεχνητού εδαφικού υλικού θα μπορούν να διατεθούν για χρήση στους γύρω χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και για την αποκατάσταση λατομείων.


  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.051.585
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.662.085
  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΕ: 983.955 (59,2% επιλέξιμου)

  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


  LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

  Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"


  Το Πρόγραμμα LIFE


  Το Πρόγραμμα LIFE

  Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει έργα προστασίας του περιβάλλοντος, διατήρησης της φύσης και δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο γενικότερος στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην υλοποίηση, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ με τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.


  Πολυετές πρόγραμμα εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017

  Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017 εγκρίθηκε με Απόφαση της Επιτροπής στις 19 Μαρτίου 2014, αφού έλαβε θετική γνωμοδότηση της επιτροπής για το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στις 17 Φεβρουαρίου 2014. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017 θέτει το πλαίσιο για τη διαχείριση του νέου προγράμματος LIFE 2014-2020. Περιλαμβάνει ενδεικτικό προϋπολογισμό, εξηγεί τη μεθοδολογία επιλογής για τα έργα και τις επιχορηγήσεις και καθορίζει δείκτες αποτελεσμάτων για τα δύο υπο-προγράμματα LIFE "Περιβάλλον" και "Δράση για το κλίμα".


  Κανονισμός LIFE 2014-2020

  Το πρόγραμμα LIFE θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και άλλων σχετικών Ευρωπαϊκών στρατηγικών.
  Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει κατά προτεραιότητα τρεις τομείς:

  • Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων
  • Φύση και βιοποικιλότητα
  • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση.

  Το υπο-πρόγραμμα "Δράση για το Κλίμα" καλύπτει τις προτεραιότητες:

  • Περιορισμός της Κλιματικής Αλλαγής
  • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Κλιματική Διαχείριση και πληροφόρηση.

  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


  LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

  Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"