Η ενότητα αυτή δίνει μια γενικότερη εικόνα του Ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής και νομοθεσίας για την εκμετάλλευση των PRS (ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου) με στόχο την ανάπτυξη ενός VSM (Επεξεργασμένου/Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος) μετά από επεξεργασία με βιομηχανικά ορυκτά.

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE DIANA είναι αφενός η «έξυπνη» επεξεργασία των PRS και αφετέρου η αποτελεσματική μετατροπή τους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Το πεδίο εφαρμογής του έργου συμμορφώνεται με τις θεματικές προτεραιότητες για την Αποδοτικότητα των Πόρων, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας και του Εδάφους. Ειδικότερα, καλύπτει όλες τις βασικές έννοιες και στόχους της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας, και της αποτελεσματικής αξιοποίησης και συνδυαστικής επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων από διάφορες βιομηχανίες, δημιουργώντας μια νέα έννοια κυκλικής επιχειρηματικότητας και οικολογικού σχεδιασμού, νέων αλυσίδων αξιοποίησης αποβλήτων καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων εκμετάλλευσης αποβλήτων.


Κύριες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες του LIFE DIANA

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το LIFE DIANA φιλοδοξεί να ακολουθήσει κάποιες από τις βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιβαλλοντική διατήρηση και προστασία:

  • Συμμόρφωση με τη τα μέτρα EU 2020 για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020, δεδομένου ότι το έργο προωθεί αποτελεσματικά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετατροπή των PRS σε ένα πολύ πιο σταθερό υλικό, κάτι που βοηθά στην 1) μείωση των μεταφορών αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη, 2) μείωση της χρήσης αποτεφρωτηρίων για την διαχείριση αποβλήτων και 3) ελαχιστοποίηση των υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων PRS που σήμερα απορρίπτονται ή / αποθηκεύονται.
  • Συμμόρφωση με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008/98, καθώς το όραμα του έργου LIFE DIANA είναι η εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου επεξεργασίας με την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων πετρελαιοειδών. Η μέθοδος αυτή θα επικεντρωθεί στη χρήση των πετρελαϊκών αποβλήτων μαζικής παραγωγής σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός τελικού, σταθερού υλικού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη με προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την τόνωση της συνέργειας μεταξύ των βασικών εταίρων, όπως η βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου, η βιομηχανία φυσικών πόρων (ορυκτά) και η περιβαλλοντική βιομηχανία (χώροι υγειονομικής ταφής).
  • Συμμόρφωση με την οδηγία των χώρων Υγειονομικής Ταφής 1999/31 καθώς το τεχνητό εδαφικό υλικό θα ακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος διάστρωσης των χώρων αυτών όπως περιγράφεται στην ευρωπαϊκή οδηγία.
  • Συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής της 9/4/13 για τη μεθοδολογία Περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα ευρήματά του έργου θα χρησιμοποιηθούν για την ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου και θα επικεντρωθεί στη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και την επικοινωνία των αποδόσεων των προϊόντων και των οργανισμών στον περιβαλλοντικό κύκλο ζωής.
  • Συμμόρφωση με την Οδηγία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2009/28. Το έργο LIFE DIANA ακολουθεί την κατεύθυνση αυτή αφού το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών για το πειραματικό μέρος του έργου θα καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η παραγωγή λιγότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την προμήθεια και την επεξεργασία των πρώτων υλών.
  • Ευθυγραμμίζεται με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (WFD), συμπεριλαμβανομένου της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) και της θαλάσσιας στρατηγικής, καθώς το έργο διασφαλίζει τη διατήρηση πρακτικών που δεν είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον. Εάν λάβουμε υπόψη ότι τα Ελληνικά διυλιστήρια αποτελούνται από παράκτιες εγκαταστάσεις, καταλαβαίνουμε ότι τα αναπτυξιακά εργαλεία, οι τεχνολογίες και οι πρακτικές για την παρακολούθηση και τη σταθεροποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) προάγουν τις συνέργειες για τη διατήρηση και την αναβάθμιση του παράκτιου περιβάλλοντος.


Πολιτική συνάφεια της ΕΕ

Όσον αφορά στη συνάφεια της πολιτικής του έργου LIFE DIANA, είναι απαραίτητο εκείνοι που χαράζουν την πολιτική να γνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την αξιοποίηση των αποβλήτων της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Εκείνοι που χαράσσουν την πολιτική είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, τους κανονισμούς και το σχεδιασμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, η κοινοπραξία θα απευθυνθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής είναι ιδίως δημόσιες εκδηλώσεις του έργου, άρθρα γραμμένα από πολιτική και νομοθετική άποψη, καθώς και εκθέσεις και τεκμηρίωση σχετικά με τα αποτελέσματα των πειραμάτων του LIFE DIANA. Επιπλέον, η εφαρμογή/προσαρμογή της νέας νομοθεσίας για τα απόβλητα προσανατολισμένη στη νέα τεχνολογία θα αποτελέσει παράλληλα στόχο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το τεχνητό εδαφικό υλικό (Engineered Soil) που θα παράγεται μέσω του έργου LIFE DIANA αποσκοπεί στην αντικατάσταση του χώματος που χρησιμοποιείται σήμερα στην υγειονομική ταφή. Έτσι, η χρήση του τεχνητού εδαφικού υλικού συνιστάται να ενσωματωθεί στη νομοθεσία και να προωθηθεί από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής ως υλικό καθημερινής κάλυψης, υλικό τελικής κάλυψης (κάτω και πάνω) και φυτική κάλυψη. Τέλος, το έργο αυτό συμμορφώνεται με τις πολλαπλές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων στην πορεία προς μια «Ευρώπη αποτελεσματική στην χρήση των πόρων» και στο 7ο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"