Το Πρόγραμμα LIFE

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει έργα προστασίας του περιβάλλοντος, διατήρησης της φύσης και δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο γενικότερος στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην υλοποίηση, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ με τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.


Πολυετές πρόγραμμα εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017

Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017 εγκρίθηκε με Απόφαση της Επιτροπής στις 19 Μαρτίου 2014, αφού έλαβε θετική γνωμοδότηση της επιτροπής για το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στις 17 Φεβρουαρίου 2014. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας LIFE για την περίοδο 2014-2017 θέτει το πλαίσιο για τη διαχείριση του νέου προγράμματος LIFE 2014-2020. Περιλαμβάνει ενδεικτικό προϋπολογισμό, εξηγεί τη μεθοδολογία επιλογής για τα έργα και τις επιχορηγήσεις και καθορίζει δείκτες αποτελεσμάτων για τα δύο υπο-προγράμματα LIFE "Περιβάλλον" και "Δράση για το κλίμα".


Κανονισμός LIFE 2014-2020

Το πρόγραμμα LIFE θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και άλλων σχετικών Ευρωπαϊκών στρατηγικών.Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει κατά προτεραιότητα τρεις τομείς:
  • Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων
  • Φύση και βιοποικιλότητα
  • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση.
Το υπο-πρόγραμμα "Δράση για το Κλίμα" καλύπτει τις προτεραιότητες:
  • Περιορισμός της Κλιματικής Αλλαγής
  • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Κλιματική Διαχείριση και πληροφόρηση.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"