Δράση A1: Ανασκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ και των προδιαγραφών των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής

Πραγματοποίηση ανασκόπησης της εθνικής και Ευρωπαικής νομοθεσίας για να καθορισθούν οι προδιαγραφές ώστε το σταθεροποιημένο υλικό να είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη, καθώς και οι σημαντικές ιδιότητες του νέου τεχνητού εδαφικού υλικού που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση ως υλικό ημερήσιας κάλυψης ή τελικής κάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στη λειτουργία των χώρων αυτών, ώστε να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά του νέου υλικού. Επίσης, θα καθοριστούν και θα ενημερωθούν τα τεχνικά δελτία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σήμερα για κάλυψη και διαστρωμάτωση στους χώρους υγειονομικής ταφής (κάτω και άνω). Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές θα αποτελέσουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προϊόντων του έργου και την επιλογή της καλύτερης προτεινόμενης λύσης.

Δράση A2: Σχεδιασμός της πιλοτικής μονάδας

Σχεδιασμός της μονάδας σταθεροποίησης σε πιλοτική κλίμακα. Η μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει την τεχνολογία σταθεροποίησης μεγάλης κλίμακας, οπότε ο σωστός σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός. Επίσης, θα σχεδιαστούν και θα οριστούν οι διαστάσεις των μονάδων υποδομής και των περιφερειακών μονάδων του συστήματος.

Δράση B1: : Συλλογή των ιλύων διύλισης πετρελαίου και προετοιμασία των α’ υλών επεξεργασίας

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές για τη σταθεροποίηση των αποβλήτων πετρελαίου είναι φυσικά ή τροποποιημένα βιομηχανικά ορυκτά. Τα βιομηχανικά ορυκτά είναι φυσικά υλικά, η χημεία, η ορυκτολογία και τα φυσικά χαρακτηριστικά των οποίων ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κοιτασμάτων, επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να αξιολογηθούν διαφορετικές ποιότητες από το κάθε υλικό όσον αφορά τις επιτευχθείσες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες (όσον αφορά την αποδοτικότητα και το κόστος). Στη συνέχεια, οι πρώτες ύλες που θα επιλεγούν, θα χαρακτηριστούν και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες διεργασίες έτσι ώστε να αναπτυχθούν διάφοροι τύποι ορυκτών που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές.

Δράση Β2: Πειράματα σταθεροποίησης εργαστηριακής κλίμακας

Η απόδοση διαφόρων ποιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών θα αξιολογηθεί σε πειράματα εργαστηριακής κλίμακας όσον αφορά τη σταθερότητα και την ικανότητα ρόφησής τους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ποιότητες που είναι πιο αποτελεσματικές για τη χρήση ως σταθεροποιητές PRS Επιπλέον, θα συντεθούν μίγματα διαφορετικών σταθεροποιητών και θα υποβληθούν σε πειράματα ρόφησης προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη σύνθεση σταθεροποιητή. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της πειραματικής εργασίας, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας σταθεροποίησης των PRS θα πραγματοποιηθεί με βάση τη μέθοδο ανάμειξης (μίξερ, κοχλιωτός αναμείκτης, εξωθητήρας) και τις πειραματικές συνθήκες (χρόνος, ιξώδες κ.α.).

ΔΡΑΣΗ B3: Κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας σταθεροποίησης ΙΔΠ στο χώρο του Διυλιστηρίου

Κατασκευή βιομηχανικής εγκατάστασης πιλοτικής κλίμακας για την επεξεργασία των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου), και την παραγωγή του VSM (Επεξεργασμένου/ Σταθεροποιημένου Μείγματος Ιλύος), βάσει της μεθόδου και του διαγράμματος ροής που αναπτύχθηκε στη Δράση Β2. Η κατασκευή της πιλοτικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα γίνει στη Δράση Α2. Η τεχνολογία σταθεροποίησης θα παρουσιαστεί σε πιλοτική κλίμακα στο διυλιστήριο της MOTOR OIL. Το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί στην πιλοτική μονάδα με στόχο την παραγωγή σταθεροποιημένου μείγματος ιλύος σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τεχνητού εδαφικού υλικού σύμφωνα με τη Δράση Β4.

Δράση B4: Πιλοτικές δοκιμές χρήσης του σταθεροποιημένου υλικού σε χώρο υγειονομικής ταφής

Πραγματοποίηση πιλοτικής εφαρμογής του εδαφικού υλικού που παράχθηκε στη Δράση Β3 για την κατασκευή και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής. Δείγματα διαφορετικής ποιότητας του τεχνητού εδαφικού υλικού θα παρασκευάζονται επί τόπου και θα χρησιμοποιούνται στα διαφορα στάδια ανάπτυξης του χώρου υγειονομικής ταφής, δηλαδή ως υλικό κάλυψης, ως ημερήσια κάλυψη και ως τελική κάλυψη . Θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις στα συλλεγμένα δείγματα προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση της χρήσης του υλικού σε κάθε στρώμα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου

Η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου LIFE DIANA θα γίνεται σε όλη τη διάρκεια των πειραματικών εργασιών και δοκιμών και θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή παρακολούθηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους. Η συλλογή των δεδομένων θα περιλαμβάνει τόσο στοιχεία από το στάδιο των πειραματικών δοκιμών όσο και δεδομένα από τις πιλοτικές μονάδες. Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης, θα εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες.

Δράση Γ2: Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου

Το Επιχειρηματικό Μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάλυση συντελεστών κόστους, εκτίμηση κεφαλαιακών επενδύσεων, συνολικό κόστος σταθεροποίησης, ανάλυση κερδοφορίας και ανάλυση αγοράς. Η αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου θα περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταφοράς σε τρεις διαστάσεις: τοποθεσία (δηλ. Τοποθεσία Διυλιστηρίων Πετρελαίου έναντι διαθεσιμότητας ορυκτών - logistics) , χημική σύνθεση πετρελαϊκών ιλύων και τοπική νομοθεσία.

Δράση Γ3: Ανάλυση κύκλου ζωής/Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής

Η αξιολόγηση του έργου LIFE DIANA σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί μέσω της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής(ΕΚΖ). Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις από ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από την συλλογή των πετρελαϊκών ιλύων μέχρι και τη χρήση τους σαν εδαφικό υλικό σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η αξιολόγηση των προϊόντων σε σχέση με την οικονομική τους απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους θα γίνει μέσω της Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής (ΑΚΚΖ).

Δράση Δ1: Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου διάδοσης

Η Δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διάχυση της διάδοσης και του επικοινωνιακού υλικού του Έργου, δηλαδή την ιστοσελίδα του έργου, την εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, τις ενημερωτικές πινακίδες LIFE DIANA, την έκθεση Layman, τα ενημερωτικά φυλλάδια και τα βίντεο του Έργου. Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν ενεργά στη δικτύωση με άλλα ολοκληρωμένα ή ενεργά έργα ίδιων τομέων ενδιαφέροντος.

Δράση Δ2: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Η Δράση περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, με τη διανομή φυλλαδίων, με δελτία τύπου, με καταχωρήσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με δημοσιεύσεις και την τελική διάσκεψη του έργου. Επίσης, προβλέπεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για συγκεκριμένο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια και σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.

Δράση E1: Συνολική Διαχείριση Έργου

Η Δράση αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την επίσημη επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω υποβολής εκθέσεων.

Δράση E2: Παρακολούθηση Έργου

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου μέσω τακτικών συναντήσεων των υπευθύνων των Δράσεων και τον υπολογισμό των δεικτών παρακολούθησης προόδου, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου. Ένα Σχέδιο After-Life θα εκδοθεί για τη διάδοση των αποτελέσματων του LIFE DIANA μετά τη συμβατική ολοκλήρωσή του.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"