ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟNΑΔΑΣ LIFE DIANA ΣΤΟ Δ/ΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟTOR OIL HELLAS S.A.” 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2762609 / 2762611 / 2762612 / 2762613 

 

1.- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.- Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχήs 

Επωνυμία : MOTOR OIL HELLAS S.A. 

Tαχυδρομική Δ/νση : Ηρώδου Αττικού 12 Α 

Πόλη : Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός : 15124 

Χώρα : Ελλάδα 

Τηλέφωνο : +30 2741041800 

Φαξ : +30 2741048255 

e-mail.: motoroil.refinery@moh.gr 

Αρμόδιος για Πληροφορίες: 

κ. Ι. ΣΑΓΙΑΣ, email επικοινωνίας : sagiasio@moh.gr 

Γενική Δ/νση στο διαδίκτυο : www.moh.gr 

 

 1.2.- Αντικείμενο 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού όπως περιγράφεται σε Ειδική Μελέτη που έχει εκπονηθεί από 18.11.18. 

Αναλυτική Κατάσταση Αιτούμενου Εξοπλισμού : 

 A/A 

Περιγραφή 

Ποσότητα 

Μ/Μ 

1 

Τροφ. Δοσομετρικής Προσθήκης Αυλών 

3 

1a 

Spare parts 

1 

2 

Mεταφορικός κοχλίας τροφοδ.αυλών 

1 

2a 

Spare parts 

1 

3 

Τροφοδοσία ίλυος με θερμαινόμενο κοχλία 

1 

3a 

Spare parts 

1 

4 

Αναμείκτης ιλύος 

1 

4a 

Spare parts 

1 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ: 

0,5% του ποσού της παραγγελίας ανά πλήρη εβδομάδα καθυστέρησης με ανώτατο όριο το 5% του ποσού της παραγγελίας 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με την παράδοση/παραλαβή θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 5% της συνολικής αξίας po,προ ΦΠΑ διάρκειας 12 μηνών. 

Οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχική μας ζήτησή θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στην προσφορά σας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν email με πρόθεση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την 29.11.18 στο email επικοινωνίας sagiasio@moh.gr 

Στους ενδιαφερόμενους θα αποσταλούν οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και η σχετική με αυτές Μελέτη ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την υποβολή της Προσφοράς τους. 

 

Οι Προσφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι 06.12.18 σε κλειστό/σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω Δ/νση : 

κ. Ι. ΣΑΓΙΑ 

Δ/νση Προμηθειών Δ/ρίου ΜOTOR OIL S.A. 

Άγιοι Θεόδωροι 

Τ.Θ. 23, 20100 

Κόρινθος