Ανάπτυξη μιας πιλοτικής μονάδας για την αξιοποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) σε νέες πρώτες ύλες προστιθέμενης αξίας.


Ο γενικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η «έξυπνη» εκμετάλλευση των Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου PRS (Petroleum Refinery Sludges) που παράγονται από το Διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στη χώρα με παραγωγική ικανότητα 185.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα (BSD). Οι ιλύες Διυλιστηρίων πετρελαίου (PRS) είναι απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου και την μετατροπή του σε καύσιμα και άλλα μη καύσιμα παράγωγα. Μετά την αρχική επεξεργασία της ιλύος με αφυδάτωση ή / και απελαίωση (για μείωση του όγκου και της περιεκτικότητας σε υπολείμματα υδρογονάνθρακα), λόγω της περιεκτικότητάς τους σε υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα, οι ιλύες ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και η επεξεργασία τους συνιστά προϋπόθεση πριν την τελική τους απόρριψη. Η βασική ιδέα που προτείνεται με το πρόγραμμα LIFE DIANA είναι η χρήση αυτών των αποβλήτων για την ανάπτυξη ενός Επεξεργασμένου Μείγματος Ιλύος - VSM ( Valorised Sludge Mix) μέσω της ενσωμάτωσής του με οικονομικώς αποδοτικά βιομηχανικά ορυκτά που βρίσκονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες, όπως ο περλίτης και ο μπετονίτης, με στόχο την μετατροπή των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου) σε εμπορικά προϊόντα υψηλής αξίας. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων των επιλεγμένων βιομηχανικών ορυκτών, η ενσωμάτωσή τους με τις PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου) θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή τους, και έτσι το VSM θα παρουσιάζει τον ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Τα επιλεγμένα βιομηχανικά ορυκτά θα επεξεργαστούν και θα τροποποιηθούν κατάλληλα, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους στις συγκεκριμένες PRS, μεγιστοποιώντας έτσι το επιθυμητό επίπεδο σταθεροποίησης. Επιπλέον, το VSM είναι μια πρώτη ύλη κατάλληλη για εδαφοκάλυψη χώρων υγειονομικής ταφής και αδρανών εγκαταλελειμμένων λατομείων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επεξεργασμένου χώματος σταθερής ποιότητας, με την ανάμειξη του VSM με κατάλληλα επιλεγμένο χώμα, με μηχανικές ιδιότητες για οικονομικά αποδοτική χρήση σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης, κατασκευής και αποκατάστασης των χώρων υγειονομικής ταφής. Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων του, το Επεξεργασμένο Χώμα θα μπορεί να υποκαταστήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες υλικών αμφίβολης ποιότητας που χρησιμοποιούνται σήμερα σε χώρους υγειονομικής ταφής για τη δημιουργία των διαφόρων στρωμάτων. Συμπερασματικά, ο γενικός στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη και προσαρμογή των απαραίτητων τεχνολογιών και υλικών για την αξιοποίηση των PRS (Ιλύων Διυλιστηρίων Πετρελαίου), και η σύνθεση επεξεργασμένου εδάφους (engineered soil), ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους σε πιλοτική κλίμακα και να αξιολογηθεί η απόδοση τόσο του VSM όσο και του επεξεργασμένου εδάφους σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και τη νομοθεσία.


01.07.2017 - 30.06.2020

36MONTHS


Οι κύριοι στόχοι της πρότασης αναλύονται στα ακόλουθα επιστημονικά βήματα ως εξής: Ταυτοποίηση και ανάπτυξη των βέλτιστων ιδιοτήτων του περλίτη και του μπετονίτη καθώς και τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή VSM με τους ελάχιστους δυνατούς περιβαλλοντικούς κινδύνους σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Επιλογή της βέλτιστης μεθόδου ανάμιξης (VSM, με επιλεγμένο χώμα) για την παραγωγή του επεξεργασμένου εδάφους κατάλληλου για εδαφοκάλυψη και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής ή λατομείων. Σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία και αξιολόγηση, εγκαταστάσεων πιλοτικής κλίμακας χαμηλού κόστους με ελάχιστες εκπομπές CO2 για την παραγωγή VSM με τις κατάλληλες προδιαγραφές για χρήση στη σύνθεση του επεξεργασμένου εδάφους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, διαμορφώθηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας 4 σταδίων: Προπαρασκευαστικό (στάδιο Α), Υλοποίηση (στάδιο Β), Παρακολούθηση και καταγραφή επιπτώσεων (στάδιο Γ), Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση αποτελεσμάτων (στάδιο Δ). Στο στάδιο Α, θα καθοριστούν οι απαιτήσεις κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής ή του αδρανούς λατομείου, θα αναθεωρηθεί η σχετική νομοθεσία της ΕΕ, θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις πιλοτικής κλίμακας. Το στάδιο Β, καλύπτει όλο το χαρακτηρισμό και την πειραματική εργασία που πρέπει να εκτελεστεί σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα. Το στάδιο Γ, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παρακολούθησης καταγραφής και αξιολόγησης της πιλοτικής μονάδας και την απόδοση των ανεπτυγμένων υλικών (τεχνική / περιβαλλοντική, οικονομική, μέσω  LCA/LCC ανάλυσης). Στο στάδιο Δ, οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται για την επικοινωνία και διάδοσή τους προς:το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες ομάδες στόχο σε ολόκληρη την ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα,την δικτύωση με άλλα έργα μετά το πρόγραμμα LIFE.


Η επιτυχής ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου θα έχει πολύ θετική επίδραση στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην: Δραστική μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγει η ελληνική βιομηχανία πετροχημικών. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περισσότεροι από 3.500 τόνους PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου) ετησίως θα μετατραπούν σε ωφέλιμα προϊόντα, αντί να απορριφθούν. Μόνιμη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την απόρριψη των ιλύων διύλισης πετρελαίου. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, με χρήση φυσικών βιομηχανικών ορυκτών, που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιλύων διυλιστηρίων πετρελαίου και μπορούν να διαδοθούν και να υιοθετηθούν από παρόμοιες χημικές βιομηχανίες. Ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών σε ιδιότητες εδάφους και στις ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την αποκατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής που βρίσκονται σήμερα σε έλλειψη, λόγω περιορισμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Επιπλέον, η ομοιομορφία και η δυνατότητα ελέγχου των χαρακτηριστικών του εδάφους που παράγεται στο έργο δεν μπορεί να συγκριθεί με τα απόβλητα δομικών κατασκευών, τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικές ποιοτικές διακυμάνσεις ανάλογα με την προέλευση τους. Ανάπτυξη νέων υλικών που θα αυξήσουν τα έσοδα πωλήσεων και την κερδοφορία των ενδιαφερόμενων εταιρειών μετατρέποντας τα τοξικά απόβλητα σε εμπορικά προϊόντα υψηλότερης αξίας για τον πελάτη και δημιουργώντας επιπρόσθετη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην γύρω περιοχή. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 10.000 τόνοι επεξεργασμένου εδάφους ανά έτος θα διατεθούν στις γειτονικές εταιρείες υγειονομικής ταφής και στην αποκατάσταση λατομείων.


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.051.585ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.662.085ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΕ: 983.955 (59,2% επιλέξιμου)

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"