Δράση A1: Αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των απαιτήσεων υλικών για την κατασκευή και την αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής.

Θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της νομοθεσίας του κράτους και της ΕΕ για να καθοριστεί το ελάχιστο των απαιτήσεων ώστε το σταθεροποιημένο υλικό να είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη. Εκείνες τις σημαντικές ιδιότητες του επεξεργασμένου εδάφους, που το κάνουν κατάλληλο για καθημερινή χρήση και επένδυση σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στη λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής έτσι ώστε να επωφεληθούν από τις ιδιότητες των νέων υλικών.Επιπλέον, θα καθοριστούν και θα ενημερωθούν τα τεχνικά δελτία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σήμερα για κάλυψη και διαστρωμάτωση των χώρων υγειονομικής ταφής. Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές θα αποτελέσουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προϊόντων του έργου και την επιλογή της καλύτερης προτεινόμενης λύσης.

Δράση A2: Σχεδιασμός του χώρου του πιλοτικού σχεδίου

Θα διατηρηθεί ο σχεδιασμός της μονάδας σταθεροποίησης πιλοτικής κλίμακας. Η μονάδα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει την τεχνολογία σταθεροποίησης σε μεγάλη κλίμακα, οπότε ο σωστός σχεδιασμός είναι μεγάλης σημασίας. Επίσης, θα σχεδιαστούν και θα οριστούν οι διαστάσεις της υποδομής και των περιφερειακών του συστήματος.

Δράση B1: Συλλογή αποβλήτων πετρελαίου και προετοιμασία σταθεροποιητών

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές των πετρελαϊκών ιλύων, είναι ο διευρυμένος περλίτης και ο ακατέργαστος ή και επεξεργασμένος μπετονίτης. Δεδομένου ότι ο περλίτης και ο μπετονίτης είναι φυσικά υλικά, η χημεία, και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά ποικίλλουν ανάμεσα στα διάφορα ορυκτά κοιτάσματα, επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να δοκιμάσουμε διάφορες ποιότητες κάθε υλικού ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες (όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και το κόστος). Στη συνέχεια, θα οριστούν οι επιλεγμένες πρώτες ύλες και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε να αναπτυχθούν οι τύποι των ορυκτών που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές.

Δράση Β2: Εργαστηριακά πειράματα εξουδετέρωσης / σταθεροποίησης

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές των πετρελαϊκών ιλύων, είναι ο διευρυμένος περλίτης και ο ακατέργαστος ή και επεξεργασμένος μπετονίτης. Δεδομένου ότι ο περλίτης και ο μπετονίτης είναι φυσικά υλικά, η χημεία, και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά ποικίλλουν ανάμεσα στα διάφορα ορυκτά κοιτάσματα, επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να δοκιμάσουμε διάφορες ποιότητες κάθε υλικού ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες (όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και το κόστος). Στη συνέχεια, θα οριστούν οι επιλεγμένες πρώτες ύλες και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε να αναπτυχθούν οι τύποι των ορυκτών που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητές.

ΔΡΑΣΗ B3: Αναβάθμιση της τεχνολογίας σταθεροποίησης. Σταθεροποίηση αποβλήτου στη πιλοτική μονάδα στο διυλιστήριο

Θα κατασκευαστεί βιομηχανική εγκατάσταση πιλοτικής κλίμακας προκειμένου να επεξεργαστούν οι PRS (Ιλύες Διυλιστηρίων Πετρελαίου), και να παραχθεί το VSM (Επεξεργασμένο Μείγμα Ιλύος), σύμφωνα με τις μεθόδους και το φύλλο ροής που αναπτύχθηκε στη Δράση Β2. Η κατασκευή του πειραματικού σταθμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα διεξαχθεί στη Δράση Α2. Η τεχνολογία σταθεροποίησης θα παρουσιαστεί σε πιλοτική κλίμακα στο εργοστάσιο ραφιναρίσματος της MOTOR-OIL. Η λειτουργία θα υλοποιηθεί στο πιλοτικό εργοστάσιο με στόχο την παραγωγή σταθεροποιημένου μείγματος σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του Επεξεργασμένου Εδάφους που θα χρησιμοποιηθεί στη Δράση Β4.

Δράση B4: Κλιμάκωση της τεχνολογίας σταθεροποίησης. Πειραματικές δοκιμές σε χώρους υγειονομικής ταφής

Θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του υλικού που παράγεται στη Δράση Β3 ως υλικό κατασκευής και αποκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής. Διάφορες παραλλαγές του επεξεργασμένου εδάφους θα παρασκευάζονται επί τόπου και θα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του χώρου υγειονομικής ταφής, δηλαδή ως υλικό κάλυψης, ως ημερήσιο όρμο και ως επένδυση πυθμένα. Θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις στα συλλεγμένα δείγματα προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση κάθε στρώματος.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου

Η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου LIFE DIANA θα πραγματοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια των πειραματικών εργασιών και δοκιμών και θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή παρακολούθηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους. Η συλλογή δεδομένων θα περιλαμβάνει τόσο στοιχεία από το στάδιο των πειραματικών δοκιμών όσο και δεδομένα από τις πιλοτικές μονάδες. Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης, θα γίνει εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις της αναπτυγμένης τεχνολογίας όσον αφορά τους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες.

Δράση Γ2: Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και αξιολόγηση της μεταβιβάσιμης αξίας

Το Επιχειρηματικό Μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάλυση συντελεστών κόστους, εκτίμηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων, συνολικό κόστος σταθεροποίησης, ανάλυση κερδοφορίας και ανάλυση αγοράς. Η αξιολόγηση της μεταβιβάσιμης αξίας θα περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταφοράς και αντιγραφής σε τρεις διαστάσεις: τοποθεσία (δηλ. Τοποθεσία Διυλιστηρίων Πετρελαίου έναντι διαθεσιμότητας ορυκτών - logistics) , χημεία ιλύων και τοπική νομοθεσία.

Δράση Γ3: Ανάλυση Κύκλου Ζωής / Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Η αξιολόγηση του έργου LIFE DIANA όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Ο αντίκτυπος θα εξεταστεί για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας από την παραγωγή ιλύων πετρελαίου μέχρι και τη χρήση τους σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η αξιολόγηση των προϊόντων από την άποψη της οικονομικής απόδοσής τους καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους θα γίνει μέσω της Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής (ΑΚΚΖ) του έργου DIANA Life.

Δράση Δ1: Σχεδιασμός και Εκτέλεση Επικοινωνίας

Η Δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διασπορά της διάδοσης και της επικοινωνίας του Έργου, δηλαδή την ιστοσελίδα, την εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, τους ενημερωτικούς πίνακες LIFE, την έκθεση Layman, τα φυλλάδια και τα βίντεο του Έργου. Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν ενεργά στη δικτύωση με άλλα ολοκληρωμένα ή συνεχιζόμενα έργα στους ίδιους τομείς ενδιαφέροντος.

Δράση Δ2: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Η Δράση περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, δηλαδή τη διανομή φυλλαδίων, δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και την τελική διάσκεψη του έργου. Επίσης, προβλέπεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για συγκεκριμένο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια και σε συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων.

Δράση E1: Συνολική Διαχείριση Έργου

Η Δράση αυτή επιβλέπει την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την επικοινωνία μέσω επίσημης υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δράση E2: Παρακολούθηση Έργου

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου μέσω τακτικών συναντήσεων των υπευθύνων της Δράσης και τον υπολογισμό των δεικτών παρακολούθησης της προόδου, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου. Θα εκδοθεί Σχέδιο Επόμενης Μέρας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος LIFE DIANA μετά το τέλος της σύμβασής του .

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"